Lutowa edycja "Piękno w obiektywie" skierowana jest do Niej i do Niego czyli do Zakochanych, ale przecież nie mogło być inaczej. To właśnie wybrana para pod okiem profesjonalistów przejdzie swoją metamorfozę. Efekty tej zmiany uwiecznione zostaną na pięknych i emocjonalnych zdjęciach, które na zawsze pozostaną pamiątką tej niezwykłej przygody i miłości w roli głównej.

 


REGULAMIN AKCJI "PIĘKNO W OBIEKTYWIE"


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji "Piękno w obiektywie" jest Klinika Urody Laime, z siedzibą przy ul. Pijarskiej 9, 33-300 Nowy Sącz
 2. Celem akcji jest zmiana wizerunku.
 3. Akcja trwa od 03.02.2017  do 14.02.2017  i jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.laimens.pl, zwanej dalej Serwisem.
 4. Akcja nie podlega przepisom ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 Nr 69 poz.341)
 5. Niniejszy Regulamin stanowi warunki akcji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników i Organizatorów.

§ 2. Uczestnictwo w akcji "Piękno w obiektywie"

 1. Zgłoszenie udziału w akcji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Udział w akcji mogą wziąć osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.
 3. Uczestnikami akcji nie mogą być pracownicy firmy Laime oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu akcji jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i zobowiązaniem się przez Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
 5. Dane osobowe laureatów akcji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Organizatorowi przyznanie nagród. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Klinika Urody Laime z siedzibą przy ul. Pijarskiej 9, 33-300 Nowy Sącz; Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji akcji. Jednocześnie laueat biorąc udział w akcji wyraża zgodę na otrzymywanie od Kliniki Urody Laime informacji promocyjnych.
 6. Uczestnictwa w akcji jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Warunki udziału w akcji "Piękno w obiektywie" 

 1. Aby wziąć udział w akcji należy:

 - przesłać na adres mailowy Kliniki  klinika@laimens.pl zdjęcie twarzy Jej oraz Jego, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, numer telefonu oraz krótkie uzasadnienie dlaczego to właśnie osoba wysyłająca zgłoszenie i Jej partner powinni zostać wybrani. Zgłoszenia nie można dokonywać w imieniu osób trzecich.

2. Warunkiem NIEZBĘDNYM jest pełna gotowość do:

 • Wykonania zabiegu w Klinice Urody Laime w Nowym Sączu wybranego przez kosmetologa Laime i przestrzegania wskazań po zabiegu
 • Wykonania makijażu przez wizażystkę (w przypadku kobiet)
 • Spotkania z fryzjerem, oraz wykonania fryzury (cięcie, farbowanie, modelowanie, czesanie) dobranej wspólnie z fryzjerem
 • Wzięcie udziału w sesji zdjęciowej

§ 4. Wybór Uczestników

 1. W dniu 15.02.2017 roku  spośród kandydatów, którzy spełnią wszystkie warunki zostanie wyłoniona jedna Para.

§ 5. Nagrody

Para zostanie wyłoniona przez Jury, w skład którego wchodzić będą przedstawiciel firmy Klinika Urody Laime, Top Hair oraz Fotografa otrzymają:

- ekskluzywny zabieg w Klinice Urody Laime

-  usługę fryzjerską w Studiu Fryzjerskim Top Hair 

- konsultację wizażysty połączoną z lekcją nauki makijażu (w przypadku kobiet)

- pamiątkowe zdjęcie z sesji zdjęciowej

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez Uczestnika lub zmianę innych danych – uniemożliwiających poinformowania uczestnika akcji w wygraniu nagrody.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu akcji mogą być zgłaszane w Klinice Urody Laime do 14 dni od ogłoszenia wyników akcji.  Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a o terminie decyduje data stempla pocztowego. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Klinika Urody Laime, ul. Pijarska 9, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem  "Reklamacja Piękno w obiektywie". Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, włączając w to przesłanie uczestnikowi zawiadomienia o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków akcji Pokochaj swoje lustro – w jeden miesiąc